Seeeze Marbella S.L. – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij zullen onze uiterste best doen om u een tevreden klant te maken, neem gerust contact met ons op als u een vraag heeft over de te en voorwaarden in welk stadium dan ook.

Ingangsdatum: 24 maart 2021

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle “paid of service” makelaars/makelaars, klanten en cliënten (gezamenlijk “Cliënt”) van Seeeze Marbella S.L. (“Seeeze”).

Beleid voor fotoshoots:

Als de Seeeze eenmaal ter plaatse de woning niet adequaat kan fotograferen om redenen die buiten hun macht liggen (zoals, maar niet beperkt tot: geen toegang tot de woning, overmatige rommel en rotzooi, ongeremde dieren, Klant niet aanwezig op de locatie, bouwwerkzaamheden, enz. Seeeze is niet verantwoordelijk voor enige staging, decluttering, schoonmaak of landscaping ter plaatse. Het huis moet klaar zijn om gefotografeerd te worden wanneer Seeeze ter plaatse komt.

Het pand wordt gefotografeerd in de staat waarin het zich bevindt.. Bekijk de Property Preparation Checklist op www.seeeze.com

Fotografische verwerking, levering en archivering:

Seeeze streeft naar een levertijd van 2 werkdagen na de opname. Seeeze zal haar uiterste best doen om deze tijdlijn te maken. Seeeze is niet aansprakelijk voor eventuele kosten veroorzaakt door een te late levering. Alle definitieve beelden worden verstrekt in een directe download en/of Dropbox-link. Alle beelden worden gearchiveerd en zijn beschikbaar voor de Klant tot 90 dagen na de eerste uitgave. Na de 90 dagen kan Seeeze geen garanties geven voor het terughalen van foto’s.

Reiskosten:

Seeeze rekent geen reiskosten. Seeeze heeft het recht een bestelling te weigeren indien deze buiten het geografische bereik van Seeeze valt. Maar we maken graag een bestelling op maat voor u.

Prijsopgave:

Alle mondelinge of schriftelijke prijsopgaven zijn schattingen, gebaseerd op de verstrekte gegevens van de klant of door Seeeze onderzochte gegevens, en geven niet noodzakelijkerwijs de uiteindelijke kosten van de dienst weer. Extra kosten kunnen van toepassing zijn op basis van observatie van het pand zodra Seeeze op locatie is. Als er bijkomende bewoonbare of niet-bewoonbare structuren zijn, waarvoor binnen- en/of buitenfoto’s nodig zijn, worden er kosten aangerekend. (Voorbeelden: gastenverblijven, historische hutten, vakantieverblijven: schuren, loodsen, tuinhuisjes, werkplaatsen, vrijstaande garages, enz.)

Betaling:

Volledige betaling is vereist na 7 dagen na de levering van de definitieve beelden.. Een factuur zal naar de Klant worden gemaild zodra de datum en het tijdstip van de planning definitief zijn. De Klant kan ervoor kiezen het volledige bedrag te betalen op elk moment vóór de levering van de beelden. In het onwaarschijnlijke geval dat de Klant niet betaalt voor de beelden; zal Seeeze de Klant via e-mail of telefoon eraan herinneren en de beelden tot 30 dagen bewaren. Betalingsmogelijkheden: lokale cheque, PayPal (Credit Card met 3% kosten), of andere kosten van derde partij betalingsverwerkers kunnen van toepassing zijn.

Seeeze Belofte:

Het is ons doel ervoor te zorgen dat elke klant volledig tevreden is met de uiteindelijk geleverde fotografie. Seeeze zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het huis/de woning op een realistische manier wordt afgebeeld. Verder belooft Seeeze dat alle beelden naar beste vermogen zijn bewerkt. Indien de uiteindelijke beelden niet voldoen aan de realistische verwachtingen van de Opdrachtgever, zal Seeeze samen met de Opdrachtgever correcties aanbrengen op de beelden. Opnieuw bewerken wordt gedaan door Seeeze zonder extra kosten. Als de beelden niet door herbewerking kunnen worden gecorrigeerd, moet de klant voor elk beeld een schriftelijke beschrijving van het ongenoegen geven. Seeeze komt terug naar het huis/vastgoed, zonder extra kosten voor de Klant. De stijl van fotograferen is voor iedereen anders. Wees er zeker van dat de Seeeze “stijl” van fotograferen overeenkomt met uw verwachtingen. Er zullen geen terugbetalingen of herschikkingen van de oorspronkelijke shoot plaatsvinden als gevolg van onrealistische of onvervulde verwachtingen buiten het bereik van wat Seeeze op de website adverteert.

Annulerings- en herplanningsbeleid:

Door Seeeze te boeken en een tijd en datum te plannen, bevestigt de Klant dat het huis/de woning “klaar” is om gefotografeerd te worden. Als de fotoshoot om welke reden dan ook wordt geannuleerd, 12 uur voor de geplande datum, wordt de klant 50,- in rekening gebracht voor het verzetten van de fotoshoot. Seeeze zal alles in het werk stellen om binnen 72 uur een nieuwe afspraak te maken. van de originele opname. Een annulering door de Klant binnen 24 uur. van de geplande dienst zal leiden tot 50,- annuleringskosten. Elke annulering binnen 2 uur. van de geplande dienst zullen 100% annuleringskosten in rekening worden gebracht. Elke annulering als gevolg van onvoorziene omstandigheden, extreme weersomstandigheden of (daden van het Universum) kan zonder extra kosten opnieuw worden gepland. Als de Klant niet in staat is om binnen 30 dagen na de oorspronkelijke annulering een nieuwe afspraak te maken, verliest de Klant zijn betaling voor de diensten. In het onwaarschijnlijke geval dat Seeeze niet in staat is om binnen 7 dagen na de oorspronkelijke shoot een nieuwe afspraak te maken, zal een tegoed voor het volledige bedrag aan de klant worden verstrekt dat kan worden gebruikt voor een toekomstige shoot.

Late aankomst van Client:
We werken met strakke schema’s, dus zorg ervoor dat de woning klaar is om gefotografeerd te worden en dat u op tijd bent om Seeeze binnen te laten. Er geldt een vergoeding van 15,- per 15 minuten als de klant niet op tijd is bij de fotoshoot.

Intellectuele eigendomsrechten eigendom

Seeeze behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, op alle afbeeldingen, video, foto’s en andere door Seeeze gecreëerde werken (gezamenlijk “Werken”).

Vergunningen en gebruik van onroerend goed en vakantieverblijven

Seeeze verleent Opdrachtgever een beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, herroepelijke licentie (de “Licentie”) om Werken die voor Opdrachtgever zijn geproduceerd en door Seeeze aan Opdrachtgever zijn vrijgegeven (de “Gelicentieerde Werken”) uitsluitend voor de volgende doeleinden te gebruiken en weer te geven:

Promotie van de woning/het vastgoed waarop de Gelicentieerde Werken betrekking hebben (het “Vastgoed”) enkel voor de duur dat het Vastgoed voor het eerst te koop of te huur wordt aangeboden door de Klant.

De persoonlijke marketing en branding van Opdrachtgever op maximaal twee portfolio’s of websites (“Client Sites”) zolang het Werk (elk beeld) bevat, een live link naar www.Seeeze.com en de volgende foto credit naar Seeeze: “Foto door Seeeze.com © 2021 alle rechten voorbehouden.”

Het recht van de Klant om de Gelicentieerde Werken te gebruiken voor de promotie of verkoop van Vastgoed, eindigt automatisch op de datum van de eerste verhuur of verkoop van het Vastgoed, zoals van toepassing, tenzij tussen de partijen schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Het recht van de Klant om de Gelicentieerde Werken te gebruiken om een vakantiewoning te promoten eindigt automatisch op de datum waarop de woning van beheerder verandert of van de verhuurmarkt wordt gehaald, zoals van toepassing, tenzij de partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen. Gelicentieerde werken zijn beperkt tot de klant, zodat werken niet kunnen worden doorverkocht of geschonken aan geïnteresseerde derden. Opdrachtgever heeft een voortdurend recht om de Gelicentieerde Werken te gebruiken voor de bovengenoemde persoonlijke marketingdoeleinden totdat en tenzij Seeeze deze Licentie beëindigt door schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever.

De Klant stemt ermee in geen wijzigingen of bewerkingen van welke aard dan ook aan te brengen in enig Gelicentieerd Werk, afgezien van bijsnijden en aanpassen van de grootte. Dergelijke verboden wijzigingen zijn een schending van de Licentie en een inbreuk op het auteursrecht van Seeeze.

De Licentie is niet overdraagbaar of toewijsbaar door Opdrachtgever aan een andere entiteit zonder schriftelijke toestemming van Seeeze. Opdrachtgever stemt ermee in geen enkel werk op enig moment te verkopen of over te dragen aan een derde partij; Opdrachtgever mag echter de werken overdragen aan online onroerend goed platforms (bijv. Idealista etc.) uitsluitend voor het gebruik van de werken in de aanbieding van het onroerend goed. Alle Gelicentieerde Werken met betrekking tot verlopen, ingetrokken of geannuleerde vastgoed listings zijn niet overdraagbaar aan een andere makelaar/agent of enige andere entiteit.

Anders dan zoals hierboven toegestaan, zal de Klant geen Gelicentieerde Werken weergeven of gebruiken, of overdragen aan een derde partij met het doel deze weer te geven of te gebruiken in een publicatie in enig medium (bijv. onroerend goed website of tijdschrift) indien deze publicatie geen eigendom is van de Klant. Indien Cliënt wordt benaderd over het gebruik of de weergave van gelicentieerde werken in een dergelijke publicatie, stemt Cliënt ermee in onmiddellijk contact op te nemen met Seeeze, met voldoende tijd voor Seeeze om te onderhandelen over een licentie voor een dergelijke weergave of gebruik naar keuze van Seeeze.

Indien de Klant of een derde de Gelicentieerde Werken wenst te gebruiken of weer te geven voor doeleinden die niet zijn toegestaan in de, hierboven genoemde, Vastgoed/Vakantieverhuur Licentie, zie dan, hieronder, Commerciële Licenties en/of neem direct contact op met Seeeze om te onderhandelen over een licentie voor dergelijk gebruik.

Weigeringsrecht en opzegging

Seeeze behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder uitzondering of uitleg, service te weigeren en boeking bij wie dan ook te weigeren. Seeeze kan de relatie met Opdrachtgever te allen tijde zonder reden beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, mits Seeeze heeft voldaan aan hun verplichting om definitieve beelden te leveren, zoals beloofd. Seeeze kan de Licentie te allen tijde zonder reden beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, mits Opdrachtgever de eerste verkoop of verhuur van het Vastgoed waarvoor de Gelicentieerde Werken kunnen worden gebruikt heeft afgerond en Opdrachtgever niet in strijd handelt met de Licentie. Seeeze kan de Licentie onmiddellijk na schriftelijke kennisgeving beëindigen indien Cliënt in strijd met de Licentie handelt.

Aansprakelijkheid
De klanten begrijpen dat Seeeze slechts een derde partij is die de klant en de fotograaf samenbrengt. Seeeze is niet aansprakelijk voor de handelingen van de fotograaf.

Seeeze is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor gemiste inkomsten, gemiste besparingen, vertraagd werk of andere kosten veroorzaakt door vertragingen van bedrijven of klanten.
Seeeze is niet aansprakelijk voor een verkeerde indruk die door haar werk wordt gewekt. Alle metingen, floormapping en andere zijn schattingen en niet exact. De mappings en het werk van seeeze zijn niet bedoeld om te worden gebruikt als exact verkoop- of huurmateriaal voor enig type onroerend goed. Seeeze is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in haar tekeningen, plattegronden of andere vastgoedpresentaties; Seeeze is bijvoorbeeld niet aansprakelijk indien de vierkante meters niet correct zijn gemeten, ramen niet op de juiste plaats zitten. etc.

General Provisions

(a) Relaties: Niets in deze Overeenkomst wordt geacht een van de partijen voor enig doel tot een partner of joint venturer van de andere partij te maken.

(b) Scheidbaarheid: Indien een rechtbank een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar acht, zal de rest van deze Overeenkomst zo worden geïnterpreteerd dat de intentie van de partijen het best wordt beïnvloed.

(c) Integratie: Deze Overeenkomst drukt de volledige overeenstemming van de partijen uit met betrekking tot het onderwerp en vervangt alle eerdere voorstellen, overeenkomsten, verklaringen en afspraken. Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk en door beide partijen ondertekend worden gewijzigd.

(d) Afstand: Het niet uitoefenen van een in deze Overeenkomst voorzien recht vormt geen verklaring van afstand van eerdere of latere rechten.

(e) Honoraria van advocaten en kosten: In een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, heeft de winnende partij het recht om van de andere partij haar redelijke advocaatkosten en noodzakelijke uitgaven te innen.

(f) Toepasselijk recht: Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Malaga, Spanje.

(g) Jurisdictie: De partijen stemmen in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken in Malaga, Spanje. In elke actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst. De partijen zien af van elk ander rechtsgebied waarop een van de partijen op grond van haar woonplaats of anderszins aanspraak zou kunnen maken.

Akkoord met voorwaarden en condities

De Klant gaat akkoord met deze Voorwaarden door Seeeze in te huren voor hun diensten. Cliënt erkent dat een dergelijke overeenkomst en deze Voorwaarden een bindend contract vormen tussen Cliënt en Seeeze. Voorts stemt Cliënt ermee in dat Cliënt de Voorwaarden heeft gelezen en volledig begrijpt alvorens diensten met Seeeze in te plannen.

Seeeze behoudt zich het recht voor om de bovenstaande Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en zal de Ingangsdatum bij dergelijke wijzigingen bijwerken.